Вівторок, 06.12.2022, 16:18
Вітаю Вас Гість | RSS

ХЕРСОНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст. № 35


Меню сайту
Форма входу

Устав

СТАТУТ
учнівського парламенту «ШАНС»
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35

Херсонської міської ради
ПРЕАМБУЛА


Створення учнівського парламенту «Шанс» Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Херсонської міської ради ініційоване учнями школи, вчителями та адміністрацією.
Мета створення учнівського парламенту «Шанс» полягає в тому, щоб забезпечити краще спілкування учнів та вчителів, допомагати учням у вирішенні особистих та шкільних питань, організовувати різноманітні загальношкільні заходи.
Основним законом учнівського парламенту «Шанс» є Статут, який не суперечить Конституції України та прийнятий з метою виховання громадянської свідомості, підвищення громадянської активності молоді, залучення її до загальнодемократичних цінностей, вироблення навичок прийняття самостійних рішень, розвитку інтелектуальних та організаторських здібностей, почуття відповідальності. Статут є обов'язковим для виконання усіма учнями Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35.

1. Загальні положення
Орган учнівського парламенту «Шанс» Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 
Херсонської міської ради «Шанс»  існує на принципах демократії, співуправління, загального оприлюднення, творчого підходу до вирішення питань внутрішкільного життя.
Інтереси учня, його розвиток, утвердження загальнолюдських цінностей визначають основний зміст та напрям діяльності учнівського парламенту «Шанс».
Співпраця учнівського і педагогічного колективу ґрунтується на засадах рівності і взаємоповаги та відповідає основним засадам Конвенції ООН про права дитини.
Систему внутрішнього устрою учнівського парламенту «Шанс» складають групи (6-11 клас), які працюють у шести напрямках згідно з структурою. Рада учнівського парламенту(РУП) складається з представників груп.

 

2. Права та обов’язки учнів
Кожен учень має право:
Стати членом учнівського парламентуя «Шанс» з моменту його вступу до Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35, брати участь у роботі учнівського парламенту.
Участь учня у роботі учнівського парламенту припиняється у разі:
- випуску з Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35;
- виключення з числа учнів Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35.
Кожний член учнівського парламента має право:
- на увагу до його гідності, вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей;
- користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою ліцею;
- на доступ до будь-яких відомостей з усіх галузей знань;
- на участь в конкурсах, конференціях, виставках, олімпіадах;
- бути представником Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 згідно з рішенням парламенту на конференціях, форумах, семінарах, засіданнях обласної ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів;
- обирати та бути обраним на посаду Президента та міністрів;
- брати участь у добровільних самодіяльних спілках, творчих студіях, клубах, гуртках тощо;
- відстоювати свої права;
- ознайомлюватися з перевіреними контрольними, самостійними, заліковими роботами, звертатися до викладачів за поясненням оцінок;
- заздалегідь дізнаватися про строки та обсяги контрольних робіт;
- на захист від будь-яких форм експлуатації, насилля, які порушують права учня або принижують його честь і гідність;
- не підлягати моральному та фізичному насиллю.
Кожен учень зобов’язаний:
- оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
- керуватися у своїй діяльності загальнолюдськими цінностями;
- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку школи, з повагою ставитись до свобод, прав, гідності інших людей;
- виконувати вимоги адміністрації та педагогічних працівників, а також постанови органів та виборчих посадових осіб органу учнівського самоврядування;
- сумлінно чергувати в класі, а також в приміщенні школи або на території згідно з графіком чергувань;
- підтримувати і продовжувати традиції школи;
- не вживати на території школи алкогольних та наркотичних речовин, не палити;
- під час занять не користуватись послугами мобільного зв’язку;
- дбати про власне здоров’я та безпеку і здоров’я та безпеку інших людей;
- не пропускати уроків, а також не запізнюватись на них без поважної причини.
Поважними причинами можуть бути:
- хвороба (довідка від лікаря);
- сімейні обставини (записка від батьків);
- заява про звільнення від занять, підписана директором навчального закладу (чи його заступником).

 

3. Організація виборів органу учнівського парламенту.
Вибори до органу учнівського парламента  є вільними і відбуваються на засадах рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Вибори здійснюються на демократичній основі. Всі учні мають активне і пасивне виборче право (право обирати і бути обраним). Виборче право учнів не може бути обмежене залежно від результатів навчання.

 

Кількісний склад ради міністрів учнівського парламенту:
- 1 представник від кожної групи.
Відбір кандидатур для голосування проводиться відкрито у процесі загального обговорення. Кандидатів бажано висувати, орієнтуючись на такі якості особистості, які повинні бути притаманні їм у певній мірі:
- упевненість у собі;
- уміння самоорганізовуватися, організувати будь-яку справу, повести за собою;
- наполегливість у досягненні поставленої мети;
- почуття власної гідності;
- почуття справедливості;
- об'єктивність під час вирішення спірних питань;
- комунікабельність;
- готовність прийти на допомогу, захистити права людини;
- уміння визнавати свої помилки;
- уміння володіти собою.
Чергові вибори до ради учнівського самоврядування проводяться в останній тиждень вересня щорічно.
Вибори Президента ради учнівського самоврядування «Шанс» та його заступника здійснюються шляхом таємного голосування. Учні 5-11 класів школи обирають Президента ради учнівського самоврядування «Шанс» та його заступника шляхом загального добровільного відкритого голосування строком на 1 рік.

 

4. Загальноучнівські збори
Вищим органом самоврядування є учнівські збори. Вони збираються планово – 4 рази на рік. Позачергово можливе зібрання за рішенням Голови та членів ради учнівського парламента.
Збори мають повноваження розглядати питання загальношкільного характеру (питання доповнення і змін в установчі документи, назву, структуру, розгляд кандидатур на посаду Голови ради, питання невідкладного характеру, спірні питання тощо.)

 

5. Рада учнівського парламенту (РУП)
Рада учнівського парламента є постійно діючим законодавчим органом, безпосередня робота якої здійснюється у центрах. Діяльність у центрах спрямовується педпрацівниками-кураторами. Головною формою роботи Ради є її загальне засідання.
Рада розпочинає загальне засідання за умов присутності 2/3 від її складу.
Рішення вважається прийнятим, якщо воно схвалене більшістю від складу Ради.
Склад ради учнівського самоврядування (РУП) школи складається з осіб, які обираються шляхом відкритого голосування від 6-11 класу строком на 1 навчальний рік.
Повноваження ради :
- прийняття рішень з важливих питань шкільного життя у межах своєї компетенції;
- висловлення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;
- піклування про створення належних умов для навчання та дозвілля учнів.
Повноваження членів ради можуть бути припинені достроково у разі:
- складання повноважень за особистою заявою;
- закінчення школи;
- вчинення аморального проступку.
Член ради учнівського парламенту може бути виключений із складу ради лідерів за рішенням ради школи (у разі, якщо за це проголосувало більше ніж 2/3 ради).
Рада учнівського парламенту школи затверджує перелік центрів та бере участь в їх роботі за повноваженнями.
Рішення, прийняті радою, є обов'язковими для виконання учнівським колективом Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35.
Члени РУП можуть звернутися із запитаннями до педради. Педрада зобов'язана повідомити про результати розгляду запиту.
Педагогічний колектив та адміністрація Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 не мають права відмовити у розгляді пропозицій, висловлених РУП щодо навчально-виховного процесу.

 

6. Міністерства:
Членами міністерств є представники кожного органу самоврядування групи школи та член РУП.
Кожене Міністерство  очолює голова (Міністр).
Міністерства є постійно діючими органами РУП.
Кожене Міністерство працює згідно з власним положенням про повноваження центрів.
Міністерство має право виносити свої пропозиції на розгляд РУП.
У раді існує шість Міністерств:
· Міністерство  внутрішніх справ: здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання, організовує учнівський колектив до участі у предметних тижнях, олімпіадах, конкурсах;
· Міністерство культури та дозвілля : створює ініціативні групи з проведення певної творчої справи, протягом певного місячника організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час;
· Міністерство зовнішніх справ та інформації : інформує про життя школи, поновлює шкільний сайт, координує роботу шкільного прес-центру, сприяє дотриманню законодавства в школі, сприяє вирішенню правових питань;
· Міністерство освіти та науки: планує, проводить і бере активну участь у масових волонтерських заходах, допомагає педагогічному колективу організовувати благочинні акції та заходи;
· Міністерство Екології: надає допомогу педагогічному колективу школи щодо виховання свідомої дисципліни, дотримання учнями правил поведінки; сприяє озелененню території школи, бере активну участь у масових еколого-натуралістичних заходах різного рівня.
· Міністерство спорту, туризму, здоров’я : планує, проводить і бере активну участь у масових спортивно-оздоровчих і туристсько-краєзнавчих заходах різного рівня, спортивних святах, здійснює санітарно-освітню роботу серед учнів.

7. Засідання
Засідання РУП проходять не менше одного разу на місяць.
На засіданні головує Президент чи його заступник.
Кожені Міністерства мають право проводити свої засідання окремо від засідань РУП.

 

8. Президент РУП
Роботу шкільного органу самоврядування очолює Президент, у разі його відсутності - заступник. У разі відсутності заступника – один із міністрів за рішенням РУП.
Президентом РУП школи може бути учень, який на день виборів навчається в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 35, і якому виповнилось 14 років. Також він повинен мати достатній і високий рівень у навчанні, відмінну дисципліну, активну громадську позицію та схвальні відгуки від учителів.
Президент  складає присягу.
Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більша кількість виборців, що прийшли на вибори.
Президенту РУП школи вручається відповідне посвідчення.
Другий кандидат, який набрав меншу кількість голосів, призначається заступником.
Президент обирається терміном на один навчальний рік.

 

Повноваження Президента РУП:
- президент виносить на розгляд ради питання, що є актуальними для учнів;
- має право брати участь у роботі педради;
- має право ініціювати зміни, що покращать процес навчання та дозвілля учнів;
- має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у школі;
- ухвалює план роботи ради та центрів в цілому;
- має право достроково розпустити РУП;
- має право „вето” щодо рішень РУС;
- забезпечує підготовку звітів про проведену роботу;
- не має права передавати свої повноваження іншим особам;
- рішення Президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського парламенту.
Повноваження Голови РУСП припиняються у разі:
- відставки;
- неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я;
- усунення з поста в порядку імпічменту;
- закінчення школи.
Розгляд питання про усунення Президента РУП з посади в порядку імпічменту ухвалюється більшістю (50% + 1) від загального складу учнів школи.
У разі усунення Президента, РУП обирає нового Президента із кандидатів останньої передвиборчої компанії на розширеному засіданні.
Якщо під час перевиборів заступник не отримав достатньої кількості голосів для перемоги, він залишається на своєму посту.

 

9. Заступник Президента РУП
Заступником Президента РУП стає кандидат, який отримав другий результат на виборах.
Повноваження (премьєр міністра)заступника Президента РУП :
- під час відсутності Президента, обраний рішенням РУП заступник виконує його обов'язки;
- координує роботу закріплених за ним центрів;
- очолює роботу РУП;

 

10. Міністр:

  • Міністром  обирається з членів комітету шляхом відкритого голосування.
  •  є координаторами відповідних напрямів роботи.Міністри
  •  організовує роботу центрів за своїми напрямами.
  •  має право готувати і проводити засідання свого центру.
  •  та його заступником і є підлеглим по відношенню до них.Міністр тісно співпрацює з Президентом РУП
  • забезпечує членів свого центру інформацією, необхідною для діяльності центру.
  •  має право захищати права та інтереси членів свого центру.

 

11. Координатор виконавчого центру
Координатор центру призначається з членів педагогічного колективу школи.
Координатор центру ознайомлює всіх членів центру з правами і обов'язками.
Координатор центру сприяє створенню теплого, доброзичливого, психологічного клімату у колективі.
Координатор центру має право розробляти та подавати на розгляд центрів РУС нові проекти та програми разом з членами комітету.
Координатор центру здійснює необхідну допомогу в проведенні запланованих справ.
Координатор центру виносить пропозиції щодо заохочення або нагородження кращих членів учнівського самоврядування.
Координатор центру організовує ведення документації по своїх комітетах.
Координатор центру налагоджує партнерські відносини з органами учнівського самоврядування на різних рівнях.

 

12. Секретар
Посаду секретаря РУП займає третій кандидат за кількістю голосів під час виборів.
Секретар РУП веде протоколи усіх засідань РУП.
Секретар має право готувати матеріали та проекти у друкованому вигляді для розгляду на засіданнях.
Секретар реєструє інформацію, що стосується роботи учнівського самоврядування школи.
Секретар веде Банк необхідної для діяльності центрів інформації.

 

13. Внесення змін до Статуту
Питання про зміни, скасування та доповнення до Статуту виносяться на розгляд до РУП:
- Президентом;
- Членами РУП;
- заступниками;
- Міністрами.
Положення Статуту можуть бути змінені, доповнені або скасовані, якщо відповідна пропозиція буде схвалена 2/3 складу РУП.

 

14. Присяга
«Я, (ім'я та прізвище), обраний учнями Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Херсонської міської ради Президентом органу учнівського парламенту «Шанс», заступаючи на цю посаду, урочисто присягаю бути гідним займаної посади. Зобов'язуюсь всіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, дбати про благо і добробут учнів школи, обстоювати права і свободи учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між педагогічним колективом і учнями школи, додержуватись Статуту та Положень органу учнівського парламенту «Шанс», підносити авторитет школи як в місті так і в Україні.»

 

 

 

Пошук
Календар
«  Грудень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Copyright MyCorp © 2022
Створити безкоштовний сайт на uCoz